ဒုကၡသည္ဘဂၤါလီမ်ားအတြက္ မည္သည့္ေနတိုးပံုစံ Safe Zone သတ္မွတ္ေရးမဆို မျဖစ္ႏိုင္ဟု ၿဗိတိန္သံုးသပ္

( စက္တင္ဘာ- ၂၃၊ ၂၀၁၉ ) 
((( Dhaka Tribune., September 23rd, 2019, “Rohingya repatriation: UK welcomes Chinese initiative.” ကို HtayOung, OungMarine ဆီေလွ်ာ္ေအာင္ ေကာက္ႏွဳတ္ဘာသာျပန္ဆိုသည္။ )))

အေရအတြက္ သိန္းခ်ီေသာ ဒုကၡသည္ဘဂၤါလီ ( မူရင္းရိုဟင္ဂ်ာဟုေဖာ္ျပ ) မ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံ ရခိုင္ျပည္နယ္သို႔ လံုျခံဳ-ေဘးကင္း-သိကၡာရွိစြာေနရပ္ျပန္ေရးအတြက္ တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ ၾကိဳးစားအားထုတ္မွဳကို ျဗိတိန္ႏိုင္ငံက ၾကိဳဆိုလိုက္ျပီး ဒုကၡသည္ဘဂၤါလီမ်ားအတြက္ Safe Zone သတ္မွတ္ေရး မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာဆိုသည္ဟု Dhaka Tribune က ယေန႔ေရးသားသည္။

ဒုကၡသည္အၾကပ္အတည္းတြင္ ျမန္မာအေပၚ ၾသဇာအရွိန္အ၀ါၾကီးသည့္ တရုတ္က အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ အေနအထားျဖင္ ့ပိုမိုနီးကပ္စြာေဆြးေႏြး ေျပာဆိုသည္ကို ျမင္ေတြ႔ရသည့္အတြက္ တိုးတက္သည့္ လကၡဏာေကာင္းတစ္ရပ္ဟု ကၽြႏု္ပ္တို႔ သံုးသပ္မိေၾကာင္း ဘဂၤလားဒက္ရွ္ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ျဗိတိန္သံအမတ္ၾကီး ေရာဘတ္ဒစ္ဆင္က ေျပာၾကားသည္ဆို၏။

ဒုကၡသည္ဘဂၤါလီအေရးတြင္ တရုတ္၏ Plan B ကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ မသိရေသာ္လည္း အျခားေသာ ႏိုင္ငံမ်ားလည္း အၾကပ္အတည္းအတြက္ အေျဖရွာၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ တရုတ္ႏိုင္ငံက နီးကပ္စြာေဆာင္ရြက္လာျခင္းကို လွိဳက္လွဲစြာ ၾကိဳဆိုရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အျခားေသာႏိုင္ငံတိုင္းကလည္း တရုတ္နည္းတူ အေျဖရွာေရးပါ ၀င္လာႏိုင္ေၾကာင္း ဒါကာျမိဳ႔ သံအမတ္ၾကီးေနအိမ္၌ ျပဳလုပ္ေသာ မီဒီယာေတြ႔ဆံုပြဲ၌ ေရာဘတ္ဒစ္ဆင္က ေျပာဆိုေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ႏိုင္ငံေရးအပါအ၀င္ နည္းလမ္းေပါင္းစံုျဖင့္ ဆက္လက္ဖိအားေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ေဘာစနီးယားဟာဇီဂိုဗီးနားႏွင့္ ကိုဆိုဗိုကဲ့သို႔ ဒုကၡသည္ဘဂၤါလီမ်ားအတြက္ ေနတိုးပံုစံ မည္သည့္ “ Safe Zone “ မဆို သတ္မွတ္ရန္မွာ၊ အေျခအေနအရ မွန္ကန္ျခင္းမရွိေၾကာင္း သတင္းေထာက္မ်ား ေမးခြန္းကို သံအမတ္ၾကီးက ေျဖၾကားသည္။

ဒုကၡသည္ဘဂၤါလီမ်ားအေပၚ ဖိႏွိပ္ရက္စက္ျခင္းအတြက္ တာ၀န္ယူ တာ၀န္ခံမွဳႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံမ်ားစြာတို႔က တာ၀န္ရွိသူတို႔အေပၚ ပိတ္ဆို႔အေရးယူမွဳ ျပ႒ာန္းခဲ့ျပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ တာ၀န္ရွိသူမ်ားကို ကၽြႏု္တို႔ ေလ့လာလွ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ဒုကၡသည္ဘဂၤါလီမ်ား ေနရပ္ျပန္ၾကရလိမ့္မည္ဟု ကၽြႏု္တို႔ အေကာင္းျမင္ယံုၾကည္ေၾကာင္း၊ စက္တင္ဘာ ၁၇-ရက္ေန႔မွ စတင္က်င္းပလွ်က္ရွိသည့္ ၇၄ ၾကိမ္ေျမာက္ ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံတြင္ ဒုကၡသည္ဘဂၤါလီအၾကပ္အတည္းမွာ အဓိက ေဆြးေႏြးေျပာဆိုၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျဖဆိုသည္။

ဒုကၡသည္မ်ားအား အကူေပးေရး NGO မ်ားသည္ တာ၀န္ယူ-တာ၀န္ခံမွဳႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမွဳရွိၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မီဒီယာေတြ႔ဆံုပြဲတက္ေရာက္သူ ဘဂၤလားဒက္ရွ္ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာဖြ႔ံျဖိဳးေရးေအဂ်င္စီ DFID ဥကၠ႒က ေျပာဆိုသည္။ သံအမတ္ၾကီးကမူ NGO တို႔၏ လွဳပ္ရွားေဆာင္ရြက္မွဳမွန္သမွ်ကို သက္ဆိုင္ရာအစိုးရ က သိပိုင္ခြင့္ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published.