မြန်မာ အဘိဓာန် အကျဉ်းချုပ် ၅ – တွဲ ၊ ပညာရေးဝန်ကြီးဋ္ဌာန၊ မြန်မာစာအဖွဲ့ ၁၉၇၈-ခုနှစ်

( က – စ ) အတြဲ – ၁

https://drive.google.com/file/d/1W5NXMl1mgfo1feIVat4PRihd9-1NN74m/view?fbclid=IwAR3OIqKpeJ5PUd-xO00P7XFW_qmvJ39C9xEoyao50LV60R5mNJb2r77w9AQ

( ဆ – န ) အတြဲ – ၂

https://drive.google.com/file/d/1W6lv0dxz4MIp6Fc8H0Su-PgIRBTvdx2c/view?fbclid=IwAR3OIqKpeJ5PUd-xO00P7XFW_qmvJ39C9xEoyao50LV60R5mNJb2r77w9AQ

( ပ – ယ ) အတြဲ – ၃

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F1W7XjL32D9cthDX6_Ur68fUFvs_ijoqq6%2Fview%3Fusp%3Ddrivesdk%26fbclid%3DIwAR24J4wveum7_OdJWkdziJk0QNpD5IAgE96iKBLNGVg-zX6xmSjzRlQqxGU&h=AT3x3eugZTnfO_m3E-8Qr-bPCZ7bhqC-K07iM8Q_hZ9lzBIdSz4HvhbfSYcZLrzLTkcs1LYinIGwIx4f_QjyHHnp7wtKhVDxYKjesIyGJyI_9p6aFfdeUoavFH58QXXpWG-I&tn=-UK-R&c[0]=AT34O5jtCKyDvAIY9hiVutN4cUCvZgp08X_1-iG7SKYH7Jvv6zHxUL5J9sGGPxH5mOVnAB5Dq4GYoIjWIrdyp-CKOJClBn22YxaTVP8vSjAFcdBbHqwnfsOJYlUmV8_Unmq8ndO7h9_LAmHwC8BTgERNxdd4n4wzGvitNo7ykhJSXZwiDroO2Pp3Nfo_GeQ

( ရ – ဠ ) အတြဲ – ၄

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F1W7XjL32D9cthDX6_Ur68fUFvs_ijoqq6%2Fview%3Fusp%3Ddrivesdk%26fbclid%3DIwAR24J4wveum7_OdJWkdziJk0QNpD5IAgE96iKBLNGVg-zX6xmSjzRlQqxGU&h=AT3x3eugZTnfO_m3E-8Qr-bPCZ7bhqC-K07iM8Q_hZ9lzBIdSz4HvhbfSYcZLrzLTkcs1LYinIGwIx4f_QjyHHnp7wtKhVDxYKjesIyGJyI_9p6aFfdeUoavFH58QXXpWG-I&tn=-UK-R&c[0]=AT34O5jtCKyDvAIY9hiVutN4cUCvZgp08X_1-iG7SKYH7Jvv6zHxUL5J9sGGPxH5mOVnAB5Dq4GYoIjWIrdyp-CKOJClBn22YxaTVP8vSjAFcdBbHqwnfsOJYlUmV8_Unmq8ndO7h9_LAmHwC8BTgERNxdd4n4wzGvitNo7ykhJSXZwiDroO2Pp3Nfo_GeQ

( အ ) အတြဲ – ၅

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F1WCE1X2PG3dkMO-y6IDKIkvp4FITmNC-B%2Fview%3Fusp%3Ddrivesdk%26fbclid%3DIwAR329JQVuMcmyLX3AXlKSpqStTg6KJfmxj-H_FhkwtkPzsAJSMZlP30klzE&h=AT1aAU5AaUWJTF6SEDj_12YtwAOe7jlzph8xyp2tuW-4004udYriUE_a3h9ywSkA35QnfhaCIw8jQ1gEoP-_3QOPEWasaOAECGxZTzi0n5807qFkcpLHq94UPhEmIHDPTsm4&tn=-UK-R&c[0]=AT34O5jtCKyDvAIY9hiVutN4cUCvZgp08X_1-iG7SKYH7Jvv6zHxUL5J9sGGPxH5mOVnAB5Dq4GYoIjWIrdyp-CKOJClBn22YxaTVP8vSjAFcdBbHqwnfsOJYlUmV8_Unmq8ndO7h9_LAmHwC8BTgERNxdd4n4wzGvitNo7ykhJSXZwiDroO2Pp3Nfo_GeQ

One Reply to “မြန်မာ အဘိဓာန် အကျဉ်းချုပ် ၅ – တွဲ ၊ ပညာရေးဝန်ကြီးဋ္ဌာန၊ မြန်မာစာအဖွဲ့ ၁၉၇၈-ခုနှစ်”

Leave a Reply

Your email address will not be published.