အေမရိကန္ႏွင့္ မဟာမိတ္တို႔က ဆီးရီးယားတြင္ စစ္ရာဇ၀တ္မွဳက်ဴးလြန္ျခင္း၊ အရပ္သားမ်ားအေပၚ ပစ္မွတ္ထားတိုက္ခိုက္ျခင္းအတြက္ ကုလစံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္က ျပစ္တင္ရွဳတ္ခ်။


 


ဆီးရီးယားတြင္ စစ္ရာဇ၀တ္မွဳက်ဴးလြန္ျခင္း၊ အရပ္သားမ်ားအေပၚ ပစ္မွတ္ထား တိုက္ခိုက္ျခင္းအတြက္ ကုလသမဂၢစံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္က အေမရိကန္ႏွင့္ မဟာမိတ္တို႔အား ျပစ္တင္ရွဳတ္ခ်လိုက္ရာ ၉-ႏွစ္ၾကာ စစ္ပြဲ၌ ဆီးရီးယားႏိုင္ငံ၏ အစိတ္အပိုင္းအခ်ိဳ႔မွာ လံုး၀နီးပါး ဖ်က္ဆီးျခင္းခံရေၾကာင္း ထင္ဟပ္ေဖာ္ျပလွ်က္ရွိသည္ဟု Russia Today က (13 Sep, 2019 ) တြင္ ေရးသားသည္။ 


ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ တင္ျပသည့္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ၏ ဆီးရီးယားအာရပ္သမၼတႏိုင္ငံဆိုင္ရာ လြတ္လပ္ေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္အစီခံစာ၌ အရပ္သားတို႔သည္ ဆီးရီးယားပဋိပကၡတြင္ ပါ၀င္သူအားလံုးတို႔၏ ရန္လိုမွဳ စုျပံဳက်ေရာက္ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ အထူးသျဖင့္ အေမရိကန္ဦးေဆာင္ေသာ ႏိုင္ငံတကာညြန္႔ေပါင္းတပ္ဖြဲ႔မ်ားသည္ စစ္ပြဲႏွင့္ သက္ဆိုင္ျခင္းမရွိသူတို႔အေပၚ ပစ္မွတ္ထားလွ်က္ အၾကိမ္ၾကိမ္တရားလက္လြတ္ျပဳက်င့္ခဲ့သည္ကို ေတြ႔ရွိရေၾကာင္း သတိေပးထားသည္ဆို၏။ 


ႏိုင္ငံတကာညြန္႔ေပါင္းတပ္ဖြဲဲ႔မ်ားသည္ အရပ္သားႏွင့္ စစ္ဖက္ဆိုင္ရာဟု ခြဲျခားသတ္မွတ္ျခင္းမရွိ၊ လံုေလာက္စြာ ၾကိဳတင္သတိေပးျခင္းလည္းမရွိေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ မဆင္မျခင္ အရမ္းကာေရာ ျပဳက်င့္သည့္ရလာဒ္အျဖစ္ အျပစ္မဲ့အရပ္သားမ်ား ေသေၾကအနာတရျဖစ္ကာ စစ္ရာဇ၀တ္မွဳက်ဴးလြန္ရာေရာက္ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။ 


ဆီးရီးယားအေရွ႔ပိုင္း ဒါရ္အီဇိုခရိုင္ရွိ ျမိဳ႔ႏွင့္ ေက်းရြာမ်ားတြင္ အေမရိကန္ႏွင့္မဟာမိတ္တို႔က မဆင္မျခင္အရမ္းကာေရာ ျပဳက်င့္သည့္အတြက္ ေသာင္းႏွင့္ ခ်ီေသာ စစ္ေဘးေရွာင္မ်ားျဖစ္ေပၚေစခဲ့ျပီး ေရာဂါဘယအတိႏွင့္ ခ်ိဳ႔တဲ့ျပတ္လပ္ရာတြင္ နာမည္ဆိုးေသာ အယ္လ္ဟိုး ဒုကၡသည္စခန္းတြင္ ဘ၀အဆံုးသတ္ရလွ်က္ရွိသည္။ 

  
အရပ္သားမ်ား ပ်က္စီးဆံုးရွံုးမွဳကို ေလွ်ာ့နည္းေစေသာ ၾကိဳတင္သတိေပးရန္ ပ်က္ကြက္လွ်က္ရွိျခင္း၊ တာ၀န္ရွိ အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း အက်င့္ပ်က္ျခစားမွဳက်ယ္ျပန္စြာျဖစ္ပြားေနျခင္း၊ ျခိမ္းေျခာက္ေငြညွစ္ျခင္း၊ ၀န္ေဆာင္မွဳႏွင့္ လံုျခံဳေရး၀န္ထမ္းအင္အားမလံုေလာက္ျခင္း၊ အာဏာအလြဲသံုးစားျခင္းတို႔ကို ေတြ႔ျမင္ရေၾကာင္း၊ အေမရိကန္ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳ ဆီးရီးယားဒီမိုကရက္တစ္တပ္ ( SDF ) ၊ လက္က်န္ အစၥလာမ္မစ္စတိတ္ ( IS, ယခင္ ISIS ) အစြန္းေရာက္တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ား၊ ေဒသႏၱရအယ္လ္ကိုင္ဒါအၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔မ်ားသည္ လူသားခ်င္းစာနာမွဳအေပၚ ေၾကာက္မက္ဖြယ္အေျခအေနျဖစ္ေပၚေစခဲ့ေၾကာင္း အစီရင္ခံတင္ျပထားသည္။ 


အိုင္ဒဲလ္ဗ္ေဒသတြင္ ဆီးရီးယားအစိုးရတပ္မ်ားသည္ ရုရွား-တူရကီတို႔ႏွင့္ ပူးတြဲေရးဆြဲထားသည့္ စစ္မဲ့ဇံုထူေထာင္ထားရွိမွဳအေပၚ ေလးစားလိုက္နာမွဳမရွိေၾကာင္း၊ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာအေဆာက္အအံုမ်ား၊ အရပ္သားမ်ားအား အကာအကြယ္ေပးထားသည့္ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားအား တိုက္ခိုက္လွ်က္ရွိသည္ဆို၏။ အေမရိကန္တို႔၏ စစ္ေရးေဆာင္ရြက္မွဳကပါ ေသဆံုးပ်က္စီးမွဳျဖစ္ေပၚခဲ့ရသည္။ 

  
လြန္ခဲ့ေသာ ရက္သတၱပတ္ကလည္း ယီမင္စစ္ပြဲ၌ အေမရိကန္၊ ျဗိတိန္ႏွင့္ ျပင္သစ္တို႔၏ လူသားခ်င္းစာနာမွဳဆိုင္ရာအၾကပ္အတည္းျဖစ္ေပၚေစခဲ့ပံုကို အျခားေသာ ကုလသမဂၢအဖြဲ႔အစည္းျဖစ္သည့္ လူ႔အခြင့္ေရး ေကာ္မရွင္က အေသးစိတ္အတြင္းက်က် သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ေဆာ္ဒီဦးေဆာင္ညြန္႔ေပါင္းတပ္မ်ားသည္ ၂၀၁၅-ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ ယီမင္စစ္ပြဲ၌ ေဒသတြင္း တိုက္ခိုက္ေရးသမားတို႔အား ထိုးစစ္ဆင္လွ်က္ရွိသည္။ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မွဳ၌ အသံုးျပဳလိမ့္မည္ဟု သိထားျပီးျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံအား စစ္လက္နက္ေရာင္းခ်ျခင္းသည္ စစ္ရာဇ၀တ္မွဳက်ဴးလြန္ျခင္းပင္ျဖစ္ေၾကာင္း ကမၻာ့ကုလသမဂၢႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီက ေၾကညာ ထားသည္။ 


(( မ်က္ေမွာက္ကမၻာ၏ အျခားေနရာတို႔၌ စစ္ရာ၀တ္မွဳက်ဴးလြန္ေၾကာင္း စြပ္စြဲျခင္းခံရသည့္တိုင္းျပည္မ်ားတြင္ အေမရိကန္၊ ျဗိတိန္၊ ျပင္သစ္ကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္ သဘာရင့္တပ္မေတာ္ၾကီးမ်ားလည္း ပါ၀င္ေနသည္ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆီတြင္ အလြန္လူသိနည္းပါသည္။ 


ထိုသို႔ျဖစ္ရသည္မွာ အၾကမ္းဖက္ျခင္းႏွင့္ စစ္တိုက္ျခင္းတို႔အၾကား အလြန္ပါးလႊာေသာ မ်ဥ္းေၾကာင္းေလး တစ္ခုသာ ျခားနားေန၍ ျဖစ္ပါသည္။ ေရွးယခင္ အလယ္ေခတ္က ႏွစ္ဖက္စစ္သားမ်ား မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ရပ္ကာ တံပိုး ခရာမွဳတ္လွ်က္ စစ္တိုက္ၾကေသာေခတ္ ကုန္ဆံုးခဲ့ပါျပီ။ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ စစ္ပြဲမ်ားမွာ လက္နက္၊ သူ႔လူ ကိုယ့္ဖက္သား အဖြဲ႔အစည္း အလြန္ရွဳတ္ေထြးသည့္အျပင္ သတင္းမီဒီယာအားေကာင္းေကာင္းျဖင့္ ေမႊေႏွာက္သည့္အခါ ဘာေတြျဖစ္ကုန္မွန္းပင္ အမွန္ကို အလြယ္မသိႏိုင္ေတာ့ေခ်။ ။ သတင္းဘာသာျပန္သူ )) 

( စက္တင္ဘာ – ၂၁၊ ၂၀၁၉ )((( Russia Today., 21 Sep, 2019, “US sending more troops & air defenses to ‘protect’ Saudi Arabia & UAE – Pentagon.” ကို # HtayOung, #OungMarine ဆီေလွ်ာ္ေအာင္ ေကာက္ႏွဳတ္ ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္။ )))


https://www.rt.com/usa/468718-un-slams-us-syria-civilians/ 
https://www.rt.com/op-ed/462215-us-exceptionalism-syria-russia/ 
https://www.rt.com/op-ed/447385-white-helmets-un-panel/ 
https://www.rt.com/news/467920-un-human-rights-war-crimes/ 

0

Leave a Reply

Your email address will not be published.