ျမန္မာႏိုင္ငံ ဘာသာျပန္စာေပအသင္း

၁၉၄၇ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၆ ရက္ေန႔တြင္ ဒုတိယကမာၻစစ္ေၾကာင့္ ျပာပုံအတိျဖစ္ခဲ့ရေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံအား ျပန္လည္ထူေထာင္ရန္ အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဦးေဆာင္ၿပီး ကြန္ဖရင့္တရပ္ကို ဤအေဆာက္အအုံ၌ က်င္းပခဲ့၍ စီမံကိန္းမ်ား ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ထိုစီမံကိန္းမ်ားသည္ ဆိုရန္တိုဗီလာ စီမံကိန္းအျဖစ္ သမိုင္းတြင္ရစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံဘာသာျပန္ စာေပအသင္းကို ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဩဂုတ္လ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေလသည္။ ျပည္ေထာင္စုသားတိုင္း အသိပညာ တိုးပြားေစမည့္ ဘာသာျခားျဖင့္ ေရးသားထားသည့္ စာအုပ္စာတမ္းမ်ားကို ဘာသာျပန္ရန္၊ ျပည္ေထာင္စု တိုင္းရင္းသား ဘာသာျဖင့္ ေရးသားထားသည့္ စာအုပ္စာတမ္းမ်ားကို ႏိုင္ငံျခားဘာသာသို႔ ျပန္ဆိုရန္၊ ျမန္မာမႈအရပ္ရပ္ကို စူးစမ္းရွာေဖြရန္၊ စာအုပ္စာတမ္း အရပ္ရပ္ကို ပုံႏွိပ္ျဖန႔္ခ်ိရန္ စေသာ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ား ပါဝင္သည့္ အသင္းဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒတစ္ရပ္ကို ေရးဆြဲခဲ့ၾကေလသည္။ အသင္းကိုစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ရန္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေကာင္စီအဖြဲ႕ကိုလည္း ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေလသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေကာင္စီအဖြဲ႕၏ ဥကၠ႒မွာ ထိုစဥ္က ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးႏုျဖစ္သည္။ ဘာသာျပန္ စာေပအသင္း ဖြဲ႕စည္းပုံအရ အသင္းတခုလုံးကို တာဝန္ခံအုပ္ခ်ဳပ္သူမွာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဒါ႐ိုက္တာ (Managing Director) ဦးစံထြား (ၿမိဳ႕မ ေက်ာင္းဆရာႀကီး၊ ၁၉၂၀ ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္ သပိတ္ေမွာက္ ေက်ာင္းသားႀကီး) ျဖစ္သည္။ ဆရာႀကီး ဦးစံထြား ၏ လက္ေအာက္၌ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရးဌာနမ်ား ရွိသည္။ လက္ေထာက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အရာရွိ ဦးလွေမာင္ႏွင့္ ေဒၚမိမိႀကီး တို႔က ဦးစံထြားအား ကူညီၾကသည္။ ဘ႑ာေရးဌာန အႀကီးအကဲမွာ ဦးေစာေမာင္ ျဖစ္သည္။

စာေပဗိမာန္ ဖြဲ႕စည္းပုံတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရးဌာနတို႔ အျပင္ အဓိက လုပ္ငန္းႀကီးမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ စာတည္းဌာနမ်ား၊ မဂၢဇင္းထုတ္ေဝေရးဌာန၊ စြယ္စုံက်မ္း ျပဳစုေရးဌာန၊ ေက်ာင္းသုံးစာအုပ္ ထုတ္လုပ္ေရး ဌာန၊ သုေတသန ဌာန၊ ႐ုံးျပင္လုပ္ငန္း ဌာန၊ စာၾကည့္တိုက္ ဟူ၍ ဌာနမ်ား ပါဝင္သည္။စာတည္း ဌာနမွာလည္း အေထြေထြ ဝိဇၨာဌာနႏွင့္ သိပၸံဌာန ဟူ၍ ရွိသည္။ အေထြေထြ ဝိဇၨာသိပၸံ ဌာန အႀကီးအကဲမွာ စာတည္း ဦးျမတ္စိုး B.Sc. (Hons.) ျဖစ္သည္။ စြယ္စုံက်မ္း ျပဳစုေရး ဌာန အႀကီးအကဲ စာတည္း ဦးဒိုး (မဟာဝိဇၨာ) ျဖစ္သည္။ စာေပဗိမာန္ မဂၢဇင္း ထုတ္ေဝေရးဌာန အႀကီးအကဲမွာ စာတည္း ဦးတင္ေမာင္ (တကၠသိုလ္ထင္ႀကီး) ျဖစ္သည္။ သုေတသနဌာန အႀကီးအကဲမွာ ဗိုလ္ဗကို B.A. (Hons.) B.L., M.A. (Yale) ျဖစ္သည္။ ဗိုလ္ဗကိုသည္ ၁၉၅၅ ခုႏွစ္ေလာက္က ႐ုပ္ရွင္မင္းသား မျဖစ္ေသး။ ႐ုပ္ရွင္နယ္၌ ေျခခ်ရန္ ျပင္ဆင္ေနသည္ကို ယူဆရသည္။ ႐ုံးလုပ္ငန္း အရာရွိမွာ ဦးတင္ (ဒဂုန္ေ႐ႊမွ်ား) ျဖစ္သည္။ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ဦးတြင္ ဂ်ပ္ဆင္ေကာလိပ္ဝင္းအတြင္းရွိ အိမ္တစ္ေဆာင္ကို အသင္းတိုက္အျဖစ္ ယာယီ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီးလွ်င္ ဒုတိယ စာတည္းမႉးတစ္ဦး၊ စာတည္းႏွစ္ဦး၊ လက္ေထာက္ စာတည္းေျခာက္ဦး၊ စာျပဳ ၂၄ ဦးတို႔ျဖင့္ စာျပဳလုပ္ငန္း၊ စာတည္း လုပ္ငန္းတို႔ကို စတင္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ေလသည္။ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ျပည္လမ္းေပၚရွိ ဆိုရန္တိုဗီလာ အေဆာက္အအုံသို႔ အသင္းတိုက္ကို ေ႐ႊ႕ေျပာင္းခဲ့ေလသည္။ ဆိုရန္တိုဗီလာ အမည္ကိုလည္း စာေပဗိမာန္ဟူ၍ မွည့္ေခၚ ခဲ့သည္။ အေမွာင္ခြင္း၍ အလင္းေဆာင္အံ့ဟူေသာ အသင္းေဆာင္ပုဒ္ကိုလည္း သတ္မွတ္ခဲ့ၾကေလသည္။ ထိုအခ်ိန္က ျမန္မာႏိုင္ငံ ဘာသာျပန္ စာေပအသင္း၌ျပဳစု တည္းျဖတ္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားအျဖစ္ လူထုအလင္းစာစဥ္ လုပ္ငန္း၊ လူထုအိတ္ေဆာင္ စာစဥ္ လုပ္ငန္း၊ လူထုတကၠသိုလ္စာစဥ္ လုပ္ငန္းဟူ၍ လုပ္ငန္းသုံးရပ္ကိုသာ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၾက ေလသည္။ လူထုအလင္းစာစဥ္ လုပ္ငန္းမွာ ကမာၻ႔ယဥ္ေက်းမႈ အရပ္ရပ္၊ ကမာၻ႔စာေပ ဗဟုသုတ အဖုံဖုံတို႔ကို ျမန္မာစာ ဖတ္တတ္သူတိုင္း ရယူႏိုင္ရန္ လြယ္ကူ ရွင္းလင္းစြာ ျမန္မာျပန္ဆိုျပဳစု ေရးသားရမည့္ လုပ္ငန္းျဖစ္သည္။ လူထုအိတ္ေဆာင္ စာစဥ္လုပ္ငန္းမွာ ေလာေလာဆယ္ ေပၚေပါက္ေနသည့္ ျမန္မာ့အေျခအေန၊ ကမာၻ႔ အေျခအေနတို႔ကို ျပည္သူ လူထုအဖို႔ ဆင္ျခင္သုံးသပ္ႏိုင္ရန္ အေရးေပၚ ထုတ္ေဝျဖန႔္ခ်ိရမည့္ လုပ္ငန္းျဖစ္သည္။

လူထုတကၠသိုလ္ စာစဥ္ လုပ္ငန္းမွာကား အေျခခံပညာ ရွိၿပီးသူတိုင္း တကၠသိုလ္ပညာ အရပ္ရပ္တို႔ကို အလုပ္မပ်က္၊ အိမ္မကြာ ဖတ္ရႈေလ့လာႏိုင္ေစရန္ ျပဳစုေရးသား ထုတ္ေဝရမည့္ လုပ္ငန္းျဖစ္သည္။ ထိုလုပ္ငန္းမ်ား အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဘာသာျပန္စာေပအသင္းတြင္ ျပည္သူ လူထုအား သိပၸံပညာ အႀကံ ဉာဏ္ေပးရန္ အလို႔ငွါ သိပၸံစာစဥ္လုပ္ငန္းဟူ၍ ရွိခဲ့သည္။ စာသင္ေက်ာင္းႏွင့္ တကၠသိုလ္တို႔တြင္ ဆိုင္ရာ ဘာသာရပ္မ်ားကို ျမန္မာ ဘာသာျဖင့္ သင္ၾကားပို႔ခ်ႏိုင္ရန္ ေက်ာင္းသုံးစာအုပ္ ဘာသာျပန္ဆို ျပဳစုေရးလုပ္ငန္းဟူ၍ ရွိေလသည္။ ထိုျပဳစု တည္းျဖတ္မႈ လုပ္ငန္း အသီးအသီးတို႔ကို ဝိဇၨာဌာနႏွင့္ သိပၸံဌာနဟူ၍ ဌာနႏွစ္ခု ခြဲလ်က္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ေလသည္။

ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ လြတ္လပ္ေသာ ႏိုင္ငံတစ္ခု ျဖစ္ပါလ်က္ စြယ္စုံက်မ္းဟူ၍ တစ္ေစာင္တစ္ဖြဲ႕မွ် မရွိျခင္းမွာ တိုင္းႀကီး ျပည္ႀကီးတို႔၏ ဂုဏ္အဂၤါတစ္ရပ္ ခ်ိဳ႕ငဲ့လ်က္ရွိေၾကာင္းကို အုပ္ခ်ဳပ္မႈေကာင္စီက သတိျပဳမိခဲ့ေလသည္။ ထိုေၾကာင့္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ေမလ၌ပင္ ႐ုပ္ပုံ၊ ဓာတ္ပုံ၊ ေျမပုံေပါင္း ေျမာက္ျမားစြာ ပါဝင္ေသာ သ႐ုပ္ျပ စြယ္စုံက်မ္းႀကီး တစ္ေစာင္ ျပဳစုရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ ၾကေလသည္။ ဦးစြာ၌ ဆာဂြၽန္ဟမၼာတန္ တည္းျဖတ္ေသာ သ႐ုပ္ျပ စြယ္စုံက်မ္းသစ္ ဆယ္တြဲကို တိုက္႐ိုက္ ဘာသာျပန္ယူရန္ စီမံခဲ့ေလသည္။ သို႔ေသာ္ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ တိုက္႐ိုက္ဘာသာျပန္ဆိုျခင္းကို ရပ္စဲၿပီးေနာက္ စြယ္စုံက်မ္း အေစာင္ေစာင္တို႔ႏွင့္ ညႇိႏႈိင္း၍လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာမႈ အေၾကာင္းရပ္မ်ားကို ျဖည့္စြက္၍ လည္းေကာင္း ျပဳစုေရးသားခဲ့ေလသည္။ ျမန္မာ့စြယ္စုံက်မ္းအတြက္ ဝိဇၨာပညာဆိုင္ရာ အေၾကာင္းရပ္ႏွင့္ ျမန္မာမႈအေၾကာင္း ရပ္တို႔ကို ဝိဇၨာဌာနကလည္းေကာင္း တာဝန္ယူ ျပဳစုခဲ့ၾကသည္။

စြယ္စုံက်မ္း တစ္ေစာင္တစ္ဖြဲ႕ ျပဳစုရသည့္ လုပ္ငန္းမွာ က်ယ္ဝန္းလွသည္။ ထိုေၾကာင့္ ဗဟုသုတစုံအေၾကာင္းရပ္ေပါင္း ၄…ဝဝဝ ေက်ာ္၊ စာမ်က္ႏွာေပါင္း ၇…ဝဝဝ ေက်ာ္ပါဝင္မည့္ စြယ္စုံက်မ္း ျပဳစုေရးလုပ္ငန္းကို ကိုယ္ဖိရင္ဖိ၊ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္တြင္ စြယ္စုံဌာနခြဲဟူ၍ သီးျခားဌာနတစ္ခု ဖြင့္ခဲ့ေလသည္။ စြယ္စုံဌာနခြဲတြင္ ဝိဇၨာဌာနႏွင့္ သိပၸံဌာနတို႔မွ ျပဳစုေပး ပို႔ေသာ စာမူမ်ားတြင္ စိစစ္၍၊ ေဝါဟာရ အသံလွယ္ညႇိျခင္း၊ သတ္ပုံ သတ္ၫႊန္း ညႇိျခင္း၊ ဗဟုသုတ စစ္တမ္းႏွင့္ ဖတ္ခ်င္ဖြယ္ရာ အျဖာျဖာ အခန္းတို႔ကို ျပဳစုျခင္း၊ စာမူဆိုင္ရာ ႐ုပ္ပုံ၊ ဓာတ္ပုံ၊ ေျမပုံမ်ား ရွာေဖြျခင္း၊ ေခါင္းစည္းအတြက္ စာသား၊ ႐ုပ္ပုံအတြက္ စာသား ေရးသားျခင္းစသည့္ လုပ္ငန္းတို႔ကို ေဆာင္႐ြက္ရေလသည္။

ထိုသို႔ အဆင့္ဆင့္ ျပင္ဆင္ၿပီးေသာ စာမူႏွင့္ ႐ုပ္ပုံဓာတ္ပုံတို႔ကို ဗိလတ္ရွိ ေဟဇယ္ဝပ္ဆင္ ဗိုင္းေနလီမိတက္ ပုံႏွိပ္ တိုက္သို႔ပို႔၍ ပုံႏွိပ္ျခင္း ကိစၥကိုလည္း စြယ္စုံဌာနခြဲက တာဝန္ယူ ေဆာင္႐ြက္ရသည္။ျမန္မာ့စြယ္စုံက်မ္းကို ကအေၾကာင္းရပ္မွ အေၾကာင္းေၾကာင္းအရပ္အထိ က်မ္းအတြဲ ၁၄ တြဲ ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝရန္ ခန႔္မွန္းထားေလသည္။ ယခုအထိ စြယ္စုံက်မ္း အတြဲ ၁ (၁၉၅၄)၊ အတြဲ ၂ (၁၉၅၅)၊ အတြဲ ၃ (၁၉၅၆)၊ အတြဲ ၄ (၁၉၆ဝ)ႏွင့္ အတြဲ ၅ (၁၉၆၁)တို႔ကို ဗိလတ္တြင္ ပုံႏွိပ္၍ ျပည္သူလူထု လက္သို႔ ျဖန႔္ခ်ိထုတ္ေဝခဲ့ၿပီးလွ်င္ အတြဲ ၆ (၁၉၆၂)၊ အတြဲ ၇ (၁၉၆၃)၊ အတြဲ ၈ (၁၉၆၃)၊ အတြဲ ၉ (၁၉၆၄)ႏွင့္ ဤအတြဲ ၁ဝ တို႔ကို ျမန္မာႏိုင္ငံ (စာေပဗိမာန္ ပုံႏွိပ္တိုက္)၌ ပုံႏွိပ္ျဖန႔္ခ်ိခဲ့သည္။ က်န္အတြဲမ်ားကို ဆက္တိုက္ ထုတ္ေဝသြားႏိုင္ရန္ အားသြန္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ ရွိသည္။

ထိုသို႔ ျမန္မာ့စြယ္စုံက်မ္းတြဲမ်ား ဆက္တိုက္ ထုတ္ေဝသြားႏိုင္ရန္ အတြက္လည္း ၁၉၅၇ ခုႏွစ္တြင္ အေထြေထြ ဝိဇၨာဌာနႏွင့္ စြယ္စုံဌာနခြဲတို႔ကို ျမန္မာ့စြယ္စုံဌာန အျဖစ္ ပူးေပါင္း လိုက္ေလသည္။ မ်က္ေမွာက္ေခတ္တြင္ သိပၸံပညာဘက္၌ အံ့ဩေလာက္ ေအာင္ တိုးတက္လ်က္ ရွိသျဖင့္ ေခတ္ႏွင့္ ရင္ေပါင္တန္း လိုက္ႏိုင္ရန္ လူတိုင္း သိပၸံပညာကို တီးမိေခါက္မိဖို႔ လိုအပ္ေလသည္။ ထိုအခ်က္ကို ဂ႐ုျပဳမိေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေကာင္စီက အေထြေထြ သိပၸံဌာနမွ သိပၸံစာစဥ္ အမည္ျဖင့္ လူထုအား သိပၸံပညာ အသိဉာဏ္ ေပးေသာ စာအုပ္ငယ္မ်ားကို တာဝန္ယူ ျပန္ဆိုေစခဲ့ေလသည္။ ၁၉၅၁ ခုႏွစ္ ကုန္ခါနီးတြင္ ႏွစ္ငါးဆယ္စာစဥ္ဟူ၍ ၁၉ဝဝ ျပည့္ႏွစ္မွ ၁၉၅ဝ ျပည့္ႏွစ္အထိ ႏွစ္ေပါင္း ၅ဝ အတြင္း ကမာၻေပၚတြင္ အျဖစ္အပ်က္ ဟူသမွ်ကို ႐ုပ္ပုံဓာတ္ပုံတို႔ႏွင့္တကြ မွတ္တမ္းတင္ထားေသာ စာစဥ္ကို ပုံႏွိပ္ ထုတ္ေဝရန္ အေထြေထြ သိပၸံဌာနႏွင့္ အေထြေထြ ဝိဇၨာဌာနအား တာဝန္ ေပးအပ္ခဲ့ေလသည္။ ထိုစာစဥ္တို႔ကို နယ္သာလန္ ႏိုင္ငံ၌ ပုံႏွိပ္သည္။

၁၉၅၇ ခုႏွစ္တြင္ အေထြေထြ သိပၸံဌာနကို လူထုသိပၸံဌာနဟူ၍ အမည္ေျပာင္းၿပီးလွ်င္ သိပၸံစြယ္စုံက်မ္းတစ္ ေစာင္ကို လူထုသိပၸံအမည္ျဖင့္ အုပ္တြဲ ၃ဝ ေက်ာ္ ျပဳစုထုတ္ေဝရန္ တာဝန္ေပးခဲ့သည္။ ထိုက်မ္းသည္လည္း ျမန္မာစြယ္စုံက်မ္း ကဲ့သို႔ပင္ အေရးႀကီးေသာ က်မ္းျဖစ္ေပသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ၏ ဘဝသစ္ ဖန္တီးမႈ
ပညာေရးစီမံကိန္းတြင္ ေက်ာင္းသုံးစာအုပ္ ျပႆနာတစ္ရပ္ ျဖစ္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ၁၉၅၂ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ေက်ာင္းသုံး စာအုပ္ထုတ္လုပ္မႈ ၫႊန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီးဌာနကို ဖြင့္ခဲ့ေလသည္။ ထိုႏွစ္မွာပင္ ဘာသာျပန္ စာေပအသင္း၌လည္း ႐ိုး႐ိုး စာသင္ေက်ာင္းႏွင့္ သက္ေမြးမႈ ေက်ာင္းမ်ားအတြက္ ေက်ာင္းသုံး စာအုပ္မ်ား ထုတ္ေဝရန္ ေက်ာင္းသုံးစာအုပ္ ဌာနကို ဖြင့္ခဲ့ေလသည္။ သူငယ္တန္းမွ တကၠသိုလ္အထိ ဘာသာရပ္ မ်ားကို ျမန္မာဘာသာျဖင့္ သင္ၾကားပိုခ်ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းရာ၌ အႀကီးဆုံး ျပႆနာမွာ ေက်ာင္းသုံး စာအုပ္မ်ား အလုံ အေလာက္ ရရွိေရးပင္ျဖစ္သည္။

ထိုေၾကာင့္ ဘာသာျပန္ စာေပအသင္းႏွင့္ အစိုးရ ပညာေရး ဌာန၊ ေက်ာင္းသုံးစာအုပ္ ထုတ္လုပ္မႈ ၫႊန္ၾကားေရးဝန္ဌာနတို႔ တြဲဘက္၍ ေက်ာင္းသုံးစာအုပ္မ်ား ဘာသာျပန္ဆို ျပဳစုေရးကို ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၾကေလသည္။ ေက်ာင္းသုံးစာအုပ္ ဌာနသည္ ျပင္ပ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ ဆက္သြယ္ကာ သက္ေမြးမႈ ပညာစာအုပ္မ်ားကိုလည္း ထုတ္ေဝခဲ့ေလသည္။ယခုအခါ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ သက္ေမြးမႈေက်ာင္းတို႔တြင္ စာေပဗိမာန္ထုတ္ ေက်ာင္းသုံးစာအုပ္မ်ားကို သုံးစြဲလ်က္ ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ျမင္ေနရေလၿပီ။

ျပည္ေထာင္စုသားတို႔တြင္ ကာယ ဗလ၊ ဉာဏ ဗလ၊ ေဘာဂဗလ၊ စာရိတၱဗလ၊ မိတၱဗလ တည္းဟူေသာ ဗလငါးတန္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစမည့္ အႀကံဉာဏ္ေကာင္းမ်ားကို မွတ္ယူ က်င့္သုံးႏိုင္ေစရန္ ဟူေသာ ေစတနာျဖင့္ စာေပဗိမာန္ မဂၢဇင္းကိုလည္း ထုတ္ေဝခဲ့ေလသည္။ မဂၢဇင္းဌာနကို ၁၉၅၁ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ စတင္ဖြင့္ ၿပီးလွ်င္ ပထမဦးဆုံး စာေပဗိမာန္ လစဥ္မဂၢဇင္းကို ၁၉၅၂ ခုႏွစ္ ဇြန္လ၌ ထုတ္ေဝျဖန႔္ခ်ိခဲ့ေလ သည္။ ထိုမဂၢဇင္းတြင္ လူတန္းစား အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ဆီေလ်ာ္မည့္ ဗဟုသုတဆိုင္ရာ ပညာရပ္အမ်ိဳးမ်ိဳး ပါဝင္ေသာ ေဆာင္းပါး မ်ားကို အထူးစိစစ္ ေ႐ြးခ်ယ္ထည့္သြင္းခဲ့ေလသည္။ အထက္ေဖာ္ျပပါ စာတည္းဌာန ေလးဌာနအျပင္ ျပည္သူ႔လက္စြဲစာစဥ္ ဌာနသစ္တစ္ခုကို တိုးခ်ဲ႕ခဲ့ေလသည္။ ထိုဌာန၏ လုပ္ငန္းမွာ ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္းရွိ စာတတ္စ လူႀကီးလူငယ္တို႔ႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ စာအုပ္မ်ားကို ထုတ္ေဝရန္ႏွင့္ ထိုပုဂၢိဳလ္တို႔ စာဖတ္ ဝါသနာရင့္သန္ လာေစျခင္းျဖင့္ စာဖတ္ပရိသတ္နယ္ကို ခ်ဲ႕ထြင္ရန္ ျဖစ္ေလသည္။ ယင္းဌာနသည္ အဖတ္ရအလြယ္ဆုံး စာအုပ္ငယ္မ်ားကို အေပါဆုံး ေဈးႏႈန္းျဖင့္ ထုတ္ေဝ ျဖန႔္ခ်ိရန္ ရည္႐ြယ္သည္။

၁၉၅၉ ခုႏွစ္တြင္ မဂၢဇင္းထုတ္ေဝျခင္းကို ရပ္ဆိုင္းထားၿပီးလွ်င္ ျပည္သူ႔လက္စြဲ စာစဥ္မ်ားကို အဆက္မျပတ္ ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝလ်က္ ရွိေလသည္။ ထိုသို႔ ဌာနအသီးအသီးခြဲ၍ လူထုအား ပညာဗဟုသုတတိုးပြားေစမည့္ စာေပလုပ္ငန္းကို ေဆာင္႐ြက္ ၾကရာ၌ အေရးအႀကီးဆုံးအခ်က္မွာ အသင္းႀကီး၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္မူကို တိက်စြာ လိုက္နာရမည္ ျဖစ္ေလသည္။ ထိုေၾကာင့္ စာျပဳစာတည္း လုပ္ငန္း အရပ္ရပ္တို႔ကို (ၫႊန္ၾကား) ထိန္းသိမ္းရန္ စီမံကိန္း အဖြဲ႕ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာ့စြယ္စုံက်မ္း စီစဥ္ေရးအဖြဲ႕၊ လူထုသိပၸံက်မ္း စီစဥ္ေရးအဖြဲ႕၊ ႏိုင္ငံသမိုင္း အႀကံေပးအဖြဲ႕၊ ေက်ာင္းသုံးစာအုပ္အဖြဲ႕၊ မဂၢဇင္းအႀကံေပးအဖြဲ႕ ဟူ၍ လည္းေကာင္း ကြၽမ္းက်င္သူ ပညာရွင္မ်ား ပါဝင္ေသာ အႀကံေပးအဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္းထားရွိေလသည္။ ပုံႏွိပ္ထုတ္လုပ္ေရးအႀကံေပးအဖြဲ႕၊ အေရာင္းဌာန အႀကံေပးအဖြဲ႕၊ ေငြစာရင္းဌာန အႀကံေပးအဖြဲ႕ စသည္ျဖင့္ အသင္းႀကီး၏ လုပ္ငန္းက်ယ္ျပန႔္ လာသည္ႏွင့္အမွ် လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အႀကံေပးအဖြဲ႕မ်ားကိုလည္း တိုးခ်ဲ႕ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေလ သည္။

စာအုပ္စာတမ္းမ်ားကို ျပဳစုရာ၌ အေၾကာင္းရပ္ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္ အေထာက္အထား ေသခ်ာရမည္၊ စုံလင္ရမည္။ စာေပဗိမာန္ကဲ့သို႔ စာေပကို က်ယ္က်ယ္ ျပန႔္ျပန႔္ ထုတ္ေဝျဖန႔္ခ်ိေသာ ဌာနမ်ိဳးတြင္ ထုတ္ႏုတ္ကိုးကားႏိုင္သည့္ ရည္ၫႊန္းစာၾကည့္တိုက္ ရွိရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုေၾကာင့္ စာတည္းဌာန စာၾကည့္တိုက္ကို အသင္းတည္ေထာင္စကပင္ ဖြင့္ခဲ့ေလသည္။ စာတည္း ဌာနစာၾကည့္တိုက္သည္ စာအုပ္ကို ျပင္ပသို႔ ငွားရမ္းျခင္းမျပဳ၊ ႐ုံးတြင္း၌သာ အသုံးျပဳရသည့္ ရည္ၫႊန္းစာၾကည့္တိုက္ သက္သက္ျဖစ္ေပသည္။ တစ္ဖန္ စာေပ ျပဳစုရာ၌လည္းေကာင္း၊ ဘာသာျပန္ရာ၌လည္းေကာင္း ေဝါဟာရႏွင့္ အသံလွယ္ စကားလုံးမ်ား အညီအၫြတ္ ရွိရန္လိုအပ္ေလသည္။ ထိုေၾကာင့္ ၁၉၅ဝ ျပည့္ႏွစ္မွစ၍ ေဝါဟာရဘဏ္ လုပ္ငန္းကို စတင္ခဲ့ေလသည္။ ယင္းလုပ္ငန္းအတြက္ ဌာနသီးျခား ဖြင့္၍ ပညာရပ္အမ်ိဳးမ်ိဳးမွ ေဝါဟာရမ်ားကို စုေဆာင္းျခင္း၊ ဘာသာစကား ကြၽမ္းက်င္သူ၊ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ ကြၽမ္းက်င္သူ၊ ပညာရွင္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားပါဝင္ေသာ သုခမိန္ အစည္းအေဝးမ်ား၌ တင္ျပ၍အဆုံးအျဖတ္ ယူျခင္း၊ ပညာရပ္ အလိုက္ခြဲ၍ ကပ္ျပားတင္ျခင္း အစရွိေသာ လုပ္ငန္းတို႔ကို ေဆာင္႐ြက္ရေလသည္။စာေပဗိမာန္ ေဝါဟာရဘဏ္သည္ အသင္းအက်ိဳးတစ္ခုတည္း အတြက္ သက္သက္မဟုတ္ဘဲ တိုင္းျပည္အက်ိဳးအတြက္လည္း ျဖစ္ေပသည္။

တစ္ဖန္ ၁၉၅၅ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လတြင္ သုေတသနဌာနဟူ၍ ဌာနသစ္တစ္ခုတိုး၍ ဖြင့္ခဲ့ေလသည္။ ထိုဌာန၏ လုပ္ငန္းမွာ ဘာသာျပန္ စာေပအသင္းထုတ္ စာအုပ္မ်ားသည္ စာဖတ္သူ စာဖတ္လိုသူတို႔အား ပညာေပးရာတြင္ မည္မွ်ေအာင္ျမင္ ထိေရာက္သည္ကို အကဲျဖတ္ ေလ့လာရန္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စာအုပ္ထုတ္ေဝမႈ၌ အထိေရာက္ဆုံး အေျခခံမူ တစ္ရပ္ကို စာအုပ္ထုတ္လုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္ေနသူတိုင္းအတြက္ စူးစမ္းေလ့လာရန္ ျဖစ္ေလသည္။သုေတသနဌာနသည္ စာေပဗိမာန္ထုတ္ စာအုပ္မ်ားကိုသာမက ျပင္ပပုံႏွိပ္တိုက္တို႔မွ ထုတ္ေသာ စာအုပ္မ်ားကိုပါ ေက်းလက္ေတာ႐ြာရွိ လူထုအား ဖတ္ရႈေစၿပီးလွ်င္ ယင္းတို႔၏ ထင္ျမင္ယူဆပုံ၊ နားလည္ သေဘာေပါက္ပုံတို႔ကို စနစ္တက် ေလ့လာသည္။ သာမန္အားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဘာသာျပန္စာေပအသင္းကို ဘာသာျပန္ လုပ္ငန္းခ်ည္းသက္သက္ ေဆာင္႐ြက္ေနေသာ အသင္းဟု အမ်ားကပင္ ယူဆၾကသည္။ ထိုသို႔ကား မဟုတ္ေခ်။ လူထု၏ပညာေရး တိုးပြားေကာင္းမြန္လာမႈႏွင့္ ပညာတတ္ အဆင့္အတန္း ျမင့္တက္လာမႈကို ေရွးရႈ၍ ျမန္မာစာေပႏွင့္ ျမန္မာအႏုပညာရပ္မ်ားကို စူစမ္းရွာေဖြရန္၊ သို႔မဟုတ္ စူးစမ္းရွာေဖြမႈကို အားေပးရန္ဟူေသာ အခ်က္သည္ ဘာသာျပန္စာေပအသင္း၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္ တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ယင္းအခ်က္ကို အသင္း၏ အေျခခံဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ ဥပေဒတြင္ အတိအလင္းေဖာ္ ျပပါရွိေလသည္။ ထိုေၾကာင့္ ဘာသာျပန္ စာေပအသင္းသည္ ျမန္မာစာေပ ထိန္းသိမ္းပ်ိဳးေထာင္မႈ၊ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္မႈတို႔ကိုလည္း အားေပး ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

စာေပဗိမာန္သည္ ျပည္သူလူထုအား ပညာမ်က္စိေပးရန္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားေသာ အဖြဲ႕အစည္း တစ္ရပ္ျဖစ္ရာ၊ ျပည္သူလူထုအား ျမန္မာ့စာေပအျမင္မ်က္စိ၊ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈ အျမင္မ်က္စိ ရွိေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ေပးဖို႔ တာဝန္ရွိေလသည္။ ဤသည္ပင္ ျမန္မာ့စာေပ၊ ျမန္မာယဥ္ေက်းမႈကို ထိန္းသိမ္းသည္ မည္ေပသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ဘာသာျပန္စာေပ အသင္းတည္ေထာင္စ ကနဦးကပင္ စာေပ ျပဳစုထုတ္ေဝမႈ လုပ္ငန္းႏွင့္အတူ စာေပဗိမာန္ဆုဟူ၍ စာေပဆုတစ္ရပ္ တီထြင္ခ်ီးျမႇင့္မႈ လုပ္ငန္းကိုလည္း စီစဥ္ခဲ့ေလသည္။

စာေပဗိမာန္ဆုကို ခုႏွစ္မ်ိဳးခြဲ၍ ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့ေလသည္။ ထိုဆုခုႏွစ္မ်ိဳးမွာ ကာလေပၚဝတၳဳဆု၊ သုတပေဒသာဆု၊ ဝတၱဳတိုေပါင္းခ်ဳပ္ဆု၊ ကဗ်ာေပါင္းခ်ဳပ္ဆုႏွင့္ျပဇာတ္ဆုတို႔ျဖစ္သည္။ ထိုဆုမ်ားကို ခ်ီးျမႇင့္ရန္ ျပကၡဒိန္ႏွစ္ တစ္ႏွစ္ အတြင္း ထုတ္ေဝသမွ် စာအုပ္စာတမ္းမ်ားကို အသင္းမွ စာေပဗိမာန္ဆု ေ႐ြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႕သို႔ တင္ျပရသည္။ထိုဆုေ႐ြးခ်ယ္ေရး အဖြဲ႕က ဆုခ်ီးျမႇင့္ထိုက္သည့္ စာအုပ္အသီးအသီးကို ေ႐ြးခ်ယ္ေလသည္။ ဆုေငြမ်ားမွာ ကာလေပၚဝတၳဳဆုအတြက္ က်ပ္ေငြ ၁…ဝဝဝ၊ ဘာသာျပန္ဆုအတြက္ က်ပ္ေငြ ၇၅ဝ၊ စာပေဒသာဆုအတြက္ က်ပ္ေငြ ၁…ဝဝဝ၊ သုတ ပေဒသာဆုအတြက္ က်ပ္ေငြ ၁…ဝဝဝ၊ ကဗ်ာ ေပါင္းခ်ဳပ္ဆုအတြက္ က်ပ္ေငြ ၁…ဝဝဝႏွင့္ ျပဇာတ္ဆုအတြက္ က်ပ္ေငြ ၁…ဝဝဝ အသီးအသီး ျဖစ္သည္။ ကာလေပၚဝတၳဳဆုကို ၁၉၄၉ ခုႏွစ္မွစ၍ ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့ေလသည္။ ( စာေပဗိမာန္ဆုရ စာအုပ္မ်ား — ။)

ထိုသို႔ စာေပဆုမ်ား ခ်ီးျမႇင့္သည့္အျပင္ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈ ေဟာေျပာပြဲမ်ားကိုလည္း စာေပဗိမာန္က ဦးေဆာင္ က်င္းပခဲ့ေလသည္။ ျမန္မာ့႐ိုးရာ ယဥ္ေက်းမႈအႏုပညာရပ္မ်ား မတိမ္ေကာ မေပ်ာက္ပ်က္ေစရန္လည္းေကာင္း၊ ထိုယဥ္ေက်းမႈ အႏုပညာရပ္မ်ားကို စူးစမ္း ရွာေဖြစုေဆာင္းၾကေသာ ပညာရွင္တို႔ကို ခ်ီးျမႇင့္ အားေပးရန္လည္းေကာင္း၊ ထိုပညာရွင္တို႔က တိုင္းျပည္လူထုအား ပညာအေမြေပးႏိုင္ခဲ့ေစရန္ လည္းေကာင္း ၁၉၅၃ ခုႏွစ္မွစ၍ စာေပဗိမာန္ ယဥ္ေက်းမႈ ေဟာေျပာပြဲမ်ားကို စတင္က်င္းပခဲ့ေလသည္။ ထိုေဟာေျပာပြဲမ်ားကို ျပည္လမ္း စာေပဗိမာန္ဝင္းအတြင္းရွိ ေလဟာျပင္ ဇာတ္ခုံတြင္ က်င္းပေဟာေျပာခဲ့သည္။ ေဟာေျပာခ်က္မ်ားကိုလည္း ယဥ္ေက်းမႈစာစဥ္အမည္ျဖင့္ ပုံႏွိပ္ ထုတ္ေဝခဲ့ေလသည္။ ထိုျပင္ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈ၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသျဖစ္ေသာ ျမန္မာ့ဇာတ္သဘင္ကပြဲမ်ားကိုလည္း စီစဥ္က်င္းပခဲ့ေလသည္။ ထိုကပြဲမ်ားတြင္ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာန၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ပန္တ်ာေက်ာင္း၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕ ပန္တ်ာေက်ာင္းစေသာ အႏုပညာ အဖြဲတို႔မွ ျမန္မာ့ သဘင္အႏုပညာစြမ္းကို ေဖာ္ထုတ္ ကျပခဲ့ ၾကေလသည္။ ႏိုင္ငံျခားမွ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္ေသာ ဇာတ္သဘင္ အဖြဲ႕မ်ားကိုလည္း စာေပဗိမာန္ ေလဟာျပင္ ဇာတ္ခုံ၌ ကျပေစခဲ့ေလသည္။

စာေပဗိမာန္သည္ အထက္ကေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈကို ထိန္းသိမ္းေပး႐ုံကာမွ်ျဖင့္ ေက်နပ္ႏွစ္သိမ့္၍ မေနဘဲ ပ်ိဳးေထာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ေလသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ သင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ေပးျခင္းသည္ ပ်ိဳးေထာင္မႈလုပ္ငန္းတြင္ အက်ဳံးဝင္လ်က္ ရွိေပသည္။ စာၾကည့္တိုက္သည္ တိုင္းျပည္ လူထုသို႔ ပညာေပးရာ၌ အေရးပါ အရာေရာက္၍ မရွိမျဖစ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္ေလသည္။ စာေပဗိမာန္မွ ျပဳစု ျဖန႔္ခ်ိသည့္ ပညာေပး စာအုပ္စာတမ္းမ်ား သည္လည္း စာၾကည့္တိုက္မွ တစ္ဆင့္ လူထုလက္သို႔ ေရာက္ရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္၍ စာၾကည့္တိုက္မ်ားတြင္ စည္းကမ္း စနစ္ က်နေသာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ တည္ထြန္းေစရန္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ စာၾကည့္တိုက္ သင္တန္းမ်ားကို စာေပဗိမာန္က ႀကီးမႉးဖြင့္လွစ္ခဲ့ေလသည္။ ယခုအခါ ႏိုင္ငံႏွင့္အဝန္း စာဖတ္သူ ဦးေရတိုးပြားမ်ားျပား လာသည့္ႏွင့္အမွ် စာအုပ္ စာတမ္းမ်ားကို ႐ိုက္ႏွိပ္ ထုတ္ေဝေသာ ပုံႏွိပ္တိုက္မ်ားလည္း ေပၚေပါက္ခဲ့ေလသည္။ သို႔ရာတြင္ ပုံႏွိပ္တိုက္တို႔၌ ကြၽမ္းက်င္သူ ပုံႏွိပ္အလုပ္သမား ရွားပါးေၾကာင္း သိရွိရေသာေၾကာင့္ ၁၉၅၄-၅၅ ခုႏွစ္အတြင္း စာေပဗိမာန္က စာပုံႏွိပ္သင္တန္းမ်ားကို ဖြင့္လွစ္ ပို႔ခ်ခဲ့ေလသည္။ သင္တန္းမ်ားကို စာစီသင္တန္း၊ စက္႐ိုက္သင္တန္း၊ စာအုပ္ခ်ဳပ္သင္တန္း၊ ဗေလာက္သင္တန္းဟူ၍ သင္တန္းေလးမ်ိဳးခြဲလ်က္ သင္ၾကားေပခဲ့ေလသည္။

ထိုေနာက္ စာေပဗိမာန္ထုတ္ စာအုပ္စာတမ္းမ်ားကို တတ္ႏိုင္သေ႐ြ႕ အသုံးျပဳကာ ပညာလိုလားသည့္ အမ်ိဳးသား အမ်ိဳးသမီးတို႔ကို ေက်းဇူးရွိေစမည့္ ေခတ္မီပညာရပ္မ်ား သင္ၾကားပို႔ခ်ရန္ ဟူေသာ ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ ပညာျပန႔္ပြားေရး သင္တန္းမ်ားကိုလည္း ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေလသည္။ ထိုသင္တန္းမ်ားတြင္ လူမႈေရး အေျခအေနေျပာင္းလဲ တိုးတက္သည္ႏွင့္အမွ် ယင္းအေျခအေနႏွင့္ လိုက္ေလ်ာစြာ က်င့္သုံးေစႏိုင္ရန္ ကမာၻ႔ေရးရာ၊ ေဘာဂေဗဒ၊ စိတ္ပညာႏွင့္ လူမႈေရးရာ၊အုပ္ခ်ဳပ္မႈပညာ၊ သိပၸံပညာႏွင့္ လူ႔ေလာက စေသာ အေထြေထြ ဗဟုသုတတို႔ကို သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးေလသည္။ ထိုမွ်သာမကေသး ဗဟုသုတျဖစ္ေစေသာ စာအုပ္မ်ားကို ေဈးအသက္သာဆုံးႏႈန္းျဖင့္ စာေပဝါသနာပါသူမ်ားထံသို႔ ေရာက္ေစရန္ အဓိကအားျဖင့္ ရည္႐ြယ္လ်က္ ၁၉၆ဝ ျပည့္ႏွစ္ ဇူလိုင္ ၁ ရက္ေန႔မွအစျပဳ၍ စာေပဗိမာန္စာအုပ္ အသင္းကို တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ စာအုပ္ အသင္းဝင္မ်ားသည္ တစ္ႏွစ္လုံးအတြက္ ေငြတစ္ဆယ္ထည့္႐ုံမွ်ျဖင့္ လစဥ္ေနာက္ဆုံးထုတ္ ငါးမူးတန္ ျပည္သူ႔လက္စြဲ စာအုပ္ႏွစ္အုပ္၊ ေလးလတစ္ႀကိမ္ တစ္က်ပ္တန္ျပည္သူ႔လက္စြဲ ေနာက္ဆုံးထုတ္တစ္အုပ္ စုစုေပါင္း တစ္ဆယ့္ငါးက်ပ္ တန္ဖိုးရွိေသာ စာအုပ္မ်ားကို အိမ္တိုင္ယာေရာက္ ရရွိ၍၊ ထိုစာအုပ္မ်ား စာအုပ္ဆိုင္မ်ားသို႔ မေရာက္မီ ဦးဦးဖ်ားဖ်ား ဖတ္ရသည့္ အခြင့္အေရးရရွိသည္။ ထိုျပင္ အခါအားေလ်ာ္စြာ စာေပဗိမာန္မွ ထုတ္ေဝျဖန႔္ခ်ိသည့္ အခ်ိဳ႕ စာအုပ္မ်ားကိုလည္း ေမတၱာလက္ေဆာင္အျဖစ္ ရရွိသည္။ ၁၉၆၆ ခုႏွစ္အထိ စာအုပ္အသင္းဝင္ေပါင္းမွာ ၄၈၁ဝ ျဖစ္၏။ သတင္းစာသည္ တိုင္းျပည္ကို ေရွ႕ေဆာင္သည့္ အဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္ေပသည္။ ထိုေၾကာင့္ပင္ သတင္းစာကို တိုင္းျပည္၏ စတုတၳမ႑ိဳင္ဟု ဆိုၾကျခင္းျဖစ္သည္။ စာေပဗိမာန္သည္ သတင္းစာ ေလာကကို တိုင္းျပည္၏ အားကိုးအားထား ျဖစ္ေစလိုသည့္ ဆႏၵျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းစာ ဆရာမ်ား အသင္းႏွင့္ ပူးတြဲ၍ သတင္းစာ သင္တန္းကို ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေလသည္။ ပထမအႀကိမ္ သတင္းစာ သင္တန္းကို ၁၉၅၆-၅၇ ခုႏွစ္အတြင္းက ဖြင့္ခဲ့ေလသည္။ ထိုသင္တန္းမ်ားတြင္ သတင္း ေထာက္လွမ္းနည္း၊ သတင္း တည္းျဖတ္နည္း၊ သတင္းစာဆိုင္ရာ ဥပေဒ၊ ပုံျပ သ႐ုပ္ေဖာ္နည္း၊ ေၾကာ္ျငာလုပ္ငန္း၊ ကမာၻ႔ သတင္းစာသမိုင္း စသည့္ ပညာရပ္မ်ားကို ပို႔ခ်ေပးခဲ့ေလသည္။ ေဈးႏႈန္းသတင္း ယူနည္း၊ ရဲႏွင့္သတင္းစာ ဆက္ဆံေရး ပညာတို႔ကိုလည္း သင္ၾကား ပို႔ခ်ခဲ့သည္။

တစ္ဖန္ လူထုအတြက္ ပညာရွာမီးရာ ေခတ္မီျပည္သူ႔ စာၾကည့္တိုက္ တစ္တိုက္လည္း ရွိအပ္သည္ဟု ယူဆသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဘာသာျပန္ စာေပ အသင္းအုပ္ခ်ဳပ္မႈေကာင္စီက စာေပဗိမာန္ ျပည္သူ႔ စာၾကည့္တိုက္ကို ဖြင့္လွစ္ရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ ေလသည္။ ထိုေၾကာင့္ စာေပဗိမာန္ ျပည္သူ႔စာၾကည့္တိုက္ကို ၁၉၅၆ ခုႏွစ္ မတ္လ အတြင္းက ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေလသည္။ ျပည့္သူ႔ စာၾကည့္တိုက္တြင္ ျပည္သူလူထု တစ္ရပ္လုံးမွ လူႀကီး လူ႐ြယ္ လူလတ္ပိုင္းတို႔သာမက ကေလးသူငယ္မ်ား စာဖတ္အေလ့ အထႏွင့္ အေျခခံဗဟုသုတရင့္သန္ေစရန္ ဟူေသာရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ ကေလးရိပ္သာ ကေလး စာၾကည့္တိုက္တို႔ကိုလည္း ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေလသည္။ ျပည္သူ႔ စာၾကည့္တိုက္ႏွင့္ ကေလးစာၾကည့္တိုက္တြင္ စာအုပ္မ်ား ထားရွိရန္အတြက္ အနည္းဆုံး ေငြက်ပ္ ၂ဝ…ဝဝဝ အထိ အသုံးျပဳရန္ အသင္းေကာင္စီမွ ခြင့္ျပဳခဲ့ေလသည္။ စာေပဗိမာန္ ျပည္သူ႔စာၾကည့္တိုက္ လုပ္ငန္းတြင္ ကေလးရိပ္သာမွာ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေပသည္။ ကေလးသူငယ္တို႔၏ တီထြင္လိုစိတ္၊ သိလိုစိတ္၊ တတ္လိုစိတ္ကို စာေပပညာျဖင့္ ျပဳစု ပ်ိဳးေထာင္ေပးရန္ လိုေပသည္။ ကေလးသူငယ္တို႔၏ ပင္ကိုယ္ဝါသနာ စ႐ိုက္အလိုက္တိုးတက္ ႀကီးပြားျခင္း လမ္းစကို ေခတ္မီနည္းမ်ားျဖင့္လည္း ေဖာ္ထုတ္ ေပးရန္ လိုေပသည္။ ကေလး သူငယ္တို႔၏ အေပါင္းအေဖာ္စိတ္၊ ကူညီယိုင္းပင္းလိုစိတ္၊ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္လိုစိတ္တို႔ကို စုေပါင္းညီညာစြာ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္လည္း ေဖာ္ထုတ္ေပးရန္ လိုေပသည္။ ထိုရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ကေလးရိပ္သာကို ဖြင့္လွစ္ထားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေလသည္။

စာေပဗိမာန္ထုတ္ စာအုပ္မ်ားအနက္ ျမန္မာ့စြယ္စုံက်မ္းအခ်ိဳ႕ကို အဂၤလန္၌လည္းေကာင္း၊ ႏွစ္ငါးဆယ္စာစဥ္ စာအုပ္ႏွင့္လူထုသိပၸံ က်မ္းတို႔ကို နယ္သာလန္ႏိုင္ငံ၌လည္းေကာင္း ပုံႏွိပ္ေလသည္။ က်န္စာအုပ္မ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အထူးသျဖင့္ စာေပဗိမာန္ပုံႏွိပ္ဌာန၌ ႐ိုက္ႏွိပ္ခဲ့ေလသည္။ စာအုပ္စာတမ္း ျပဳစုထုတ္ေဝရာ၌ ေရးသားျပဳစုအပ္ေသာ ပညာႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ေအာင္ စာအုပ္ထုတ္လုပ္မႈ၌ သပ္ယပ္ဖို႔ လိုေပသည္။ စာဖတ္သူ၏ စိတ္ကို ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ရေပမည္။

၁၉၄၇ ခုႏွစ္တြင္ ဘာသာျပန္ စာေပအသင္းကို စတင္တည္ေထာင္ၿပီးေနာက္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္မွစ၍ စာအုပ္မ်ားကို ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ စာေပဗိမာန္၌ ပုံႏွိပ္စက္မရွိခဲ့ေခ်။ စာအုပ္မ်ားကို ျပင္ပပုံႏွိပ္တိုက္မ်ားတြင္ အပ္ႏွံ၍ ႐ိုက္ႏွိပ္ခဲ့ရေလသည္။အသင္းပိုင္ ေခတ္မီပုံႏွိပ္ဌာနတစ္ခု တည္ေထာင္ရန္ ရည္မွန္းခ်က္ရွိသည့္ အေလ်ာက္ ၁၉၄၉-၅ဝျပည့္ႏွစ္ အတြင္းက တစ္ပတ္ရစ္ စက္ႀကီးႏွစ္လုံးႏွင့္ စက္ကေလးတစ္လုံးကိုဝယ္ယူ၍ စာေပဗိမာန္ ပုံႏွိပ္ဌာနကို တည္ေထာင္ခဲ့ေလသည္။ ၁၉၅၁ ခုႏွစ္တြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ ခ်န္ဒလာပုံႏွိပ္စက္ သုံးလုံးကို မွာၾကား ဝယ္ယူခဲ့ေလသည္။

၁၉၅၂ ခုႏွစ္သို႔ ေရာက္ေသာအခါ တီ စီ ေအ ေထာက္ပံ့မႈ အစီအစဥ္အရ ရွစ္သိန္းေက်ာ္တန္ ပုံႏွိပ္လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ စက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ားကို အေမရိကန္ အစိုးရထံမွ ရရွိခဲ့ေလသည္။ တီ စီ ေအ သည္ စက္ကိရိယာရရွိေရး၊ ပုံႏွိပ္လုပ္ငန္း ပညာေတာ္သင္မ်ားအတြက္ ပညာသင္စရိတ္ ေထာက္ပံ့ေရးႏွင့္ လိုအပ္ေသာ အႀကံဉာဏ္ေပးရန္ ပုံႏွိပ္ဘက္ ပါရဂူတစ္ဦး ရရွိေရးတို႔ကို ေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့ေလသည္။ ထိုေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မေပၚေပါက္ဘူးေသးသည့္ ပထမဦးဆုံးတီထြင္ေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာ မိုႏိုစာစီစက္၊မိုႏိုစာစီသြန္းစက္တစ္လုံး၊ မိုႏိုဆူပါကာစတာတစ္လုံး မီလီတုံးလုံးစက္ တစ္လုံး၊ အျခားစာပုံႏွိပ္စက္ ႏွစ္လုံး၊ ေခါက္စက္တစ္လုံး၊ နန္းခ်ဳပ္စက္တစ္လုံး၊ ႀကိဳးခ်ဳပ္စက္တစ္လုံး၊ အဖုံး လုပ္စက္တစ္လုံးႏွင့္ စာစီဌာနဆိုင္ရာ ပစၥည္းကိရိယာတို႔ကို ရရွိခဲ့ေလသည္။ ပုံႏွိပ္ဘက္ ပါရဂူတစ္ဦးကိုလည္း ရရွိခဲ့ေလသည္။ ပုံႏွိပ္လုပ္ငန္း ပညာေတာ္သင္မ်ားကိုလည္း အဂၤလန္ႏိုင္ငံႏွင့္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံတို႔သို႔ ေစလႊတ္ခဲ့ရေလသည္။ တီ စီ ေအမွ ေပးအပ္ေသာ စက္မ်ားအျပင္ မိုႏိုစာစီစက္တစ္လုံး၊မိုႏိုစာစီသြန္းစက္ ႏွစ္လုံးႏွင့္ ကယ္လီ ၃ စက္ႀကီး တစ္လုံး၊ မီလီဗာတီကယ္ ၅ဝ တစ္လုံး၊ မီလီ-၄၆ ႏွစ္ေရာင္႐ိုက္စက္ႀကီးတစ္လုံးကို အသင္းမွ ထပ္မံ ဝယ္ယူခဲ့ေလသည္။ ဗေလာက္ဌာနတစ္ခုကိုလည္း ဖြင့္ခဲ့သည္။

၁၉၅၆ခုႏွစ္တြင္ ကုလသမဂၢယူနက္စကိုအဖြဲ႕၏ အေထာက္အပံ့ျဖင့္ ေရာက္ရွိလာေသာ စာအုပ္ ထုတ္လုပ္ေရး ပါရဂူ၏ အႀကံေပးခ်က္အရ စာအုပ္ ထုတ္လုပ္မႈဌာနဟူ၍ စာမူတစ္ခုမွ စာအုပ္တစ္အုပ္အျဖစ္သို႔ ေရာက္သည္အထိ ေဆာင္႐ြက္ ရေသာ ဌာနတစ္ခုကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေလသည္။ ထုတ္လုပ္မႈဌာနေအာက္တြင္ စက္႐ုံဌာနခြဲ၊ ပန္းခ်ီႏွင့္သ႐ုပ္ေဖာ္ဌာနခြဲ၊ တန္ဖိုးတြက္ ဌာနခြဲဟူ၍ သီးျခားဌာနခြဲမ်ား ရွိေလသည္။ စက္႐ုံဌာနခြဲတြင္ လက္စာစီစက္စာစီဌာနစိတ္၊ ဗေလာက္ဌာနစိတ္၊စက္႐ိုက္ဌာနစိတ္၊စာအုပ္ခ်ဳပ္ ဌာနစိတ္ စသည္ျဖင့္ ဌာနစိတ္ အသီးသီးရွိသည္။ စက္႐ုံဌာနခြဲသည္ စာမူကို စာအုပ္အျဖစ္သို႔ေရာက္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ေပးရေသာ ဌာနခြဲျဖစ္သည္။ စက္႐ုံဌာနခြဲကို စက္႐ုံမႉးက အုပ္ခ်ဳပ္ရေလသည္။ ပန္းခ်ီႏွင့္ သ႐ုပ္ေဖာ္ဌာနခြဲသည္ စာမူကို စာအုပ္အျဖစ္ပုံႏွိပ္ ထုတ္ေဝရာ၌ ထိုစာအုပ္ကို မ်က္စိပသာဒရွိေအာင္၊ ဖတ္သူ၏ စိတ္ကိုဆြဲေဆာင္ႏိုင္ေအာင္၊ ဖတ္ရႈရာတြင္ လြယ္ကူေစေအာင္ တန္ဆာဆင္ရေသာဌာန ျဖစ္ေလသည္။ ထိုသို႔ စာအုပ္ကို တန္ဆာဆင္ရာ၌ သ႐ုပ္ေဖာ္႐ုပ္ပုံ၊ ဓာတ္ပုံမ်ား ထည့္သြင္းရသည္။ ထိုျပင္ ဆိုင္ရာ႐ုပ္ပုံ၊ ဓာတ္ပုံကို စာအုပ္ႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ေအာင္ အထားအသို ျပင္ဆင္မႈတို႔ကိုလည္း ျပဳလုပ္ရေလသည္။ စက္႐ုံဌာနခြဲ၊ ပန္းခ်ီႏွင့္ သ႐ုပ္ေဖာ္ဌာနခြဲတို႔က စာမူကိုစာအုပ္အျဖစ္သို႔ ႐ိုက္ႏွိပ္ေပး႐ုံျဖင့္ လုပ္ငန္းၿပီးဆုံးၿပီဟု မဆိုႏိုင္ေသးေခ်။ ထိုစာအုပ္ကို ျဖန႔္ခ်ိေရာင္းခ် ရေပဦးမည္။ ထိုေၾကာင့္ စာအုပ္တန္ဖိုးကို သတ္မွတ္ရမည္။ စာအုပ္တစ္အုပ္ကို တန္ဖိုး သတ္မွတ္ႏိုင္ရန္ ကနဦးကပင္ စာအုပ္အေပၚ ကုန္က်မည့္ စရိတ္ကို တြက္ခ်က္ခဲ့မွ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ထိုေၾကာင့္ ထုတ္လုပ္မႈဌာနတြင္ တန္ဖိုးတြက္ ဌာနခြဲတစ္ခု ထားရွိရေလသည္။

စာေပဗိမာန္သည္ စာအုပ္စာတမ္း အရပ္ရပ္ကို ပုံႏွိပ္ျဖန႔္ခ်ိရန္ဟူေသာ ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္လည္း တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ အဖြဲ႕ျဖစ္ေၾကာင္း အထက္က ေဖာ္ျပခဲ့ေပၿပီ။ ထိုေၾကာင့္ စာေပဗိမာန္ထုတ္ စာအုပ္စာတမ္း မွန္သမွ်ကို အေရာင္းဌာနက တာဝန္ယူ၍ ျဖန႔္ခ်ိေရာင္းခ်ေလသည္။ အေရာင္းဌာနတြင္ စာအုပ္မ်ားကို တိုက္႐ိုက္ေရာင္းခ်ေသာဌာန၊ အစိုးရသြင္း ဌာန၊ အရစ္က် ေရာင္းဌာနဟူ၍ သီးသန႔္ဌာနမ်ား ပါဝင္ေလသည္။ တိုက္႐ိုက္ အေရာင္းဌာနသည္ အစိုးရဌာနမ်ားမွတစ္ပါး အျခားသူမ်ားသို႔ လက္လီလက္ကား ေရာင္းခ်ေသာ ဌာနျဖစ္ ေလသည္။ လက္လီေရာင္းခ်ျခင္းကို ယခင္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကုန္သည္လမ္းရွိ စာေပဗိမာန္တိုက္သစ္ စာအုပ္ေရာင္းခန္းတြင္ လည္းေကာင္း၊ ျပည္လမ္း စာေပဗိမာန္တြင္လည္းေကာင္း၊ စာေပဗိမာန္စာအုပ္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ျဖင့္လည္းေကာင္း ေရာင္းခ်ခဲ့ ေလသည္။ ၁၉၄၆ ခုႏွစ္၌မူကား ကုန္သည္လမ္းရွိ စာေပဗိမာန္ စာအုပ္ေရာင္းခန္း တစ္ခုတည္း၌ စာအုပ္မ်ားကို ေန႔စဥ္ လက္လီ ေရာင္းခ်ခဲ့ေလသည္။ လက္ကား ေရာင္းခ်ရာ၌ နယ္ကိုယ္စာလွယ္ႏွင့္ ရန္ကုန္ကိုယ္စားလွယ္တို႔သို႔ ေရာင္းခ်ျခင္း ျဖစ္သည္။ ကိုယ္စား လွယ္ ဟူရာ၌လည္း အထူးကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ သာမန္ ကိုယ္စားလွယ္ဟူ၍ ႏွစ္မ်ိဳးႏွစ္စား ရွိေလသည္။ သာမန္ ကိုယ္စားလွယ္သည္ အျခားစာအုပ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ရရွိေသာ အခြင့္အေရးမ်ိဳးကိုသာရရွိသည္။ အထူးကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွာမူကား စာေပဗိမာန္မွ တီထြင္ထားေသာ မေရာင္းရျပန္သြင္းစနစ္ နည္းျဖင့္ ဆက္သြယ္ ႏိုင္ခြင့္ရွိေလသည္။

စာေပဗိမာန္ထုတ္ ပညာေပး စာအုပ္မ်ားကို (၁) အစိုးရျပန္ၾကားေရးဌာန၊ (၂)အစိုးရပညာေရးဌာန၊ (၃) လူမႈဝန္ထမ္းဌာနတို႔က ဝယ္ယူ၍ စာၾကည့္တိုက္မ်ား၊ လူထုရိပ္သာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အစိုးရ ေက်ာင္းမ်ား၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေက်ာင္းမ်ားသို႔ ျဖန႔္ခ်ိခဲ့ေလသည္။ အရစ္က် အေရာင္းဌာနသည္ စာေပဗိမာန္ထုတ္ စာအုပ္မ်ားအနက္ ျမန္မာ့စြယ္စုံက်မ္း၊ ႏွစ္ငါးဆယ္စာစဥ္၊ လူထု သိပၸံက်မ္းကဲ့သို႔ေသာ အတြဲလိုက္ထုတ္သည့္ စာအုပ္မ်ားကို လူထုက လစဥ္ေငြကို အရစ္က်ေပးသြင္း၍ ဝယ္ယူဖတ္ရႈႏိုင္ေအာင္ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ေပးေသာဌာနျဖစ္သည္။ ဤကဲ့သို႔ အရင္းအႏွီးႀကီးမားစြာ ျမႇဳပ္ႏွံတည္ေထာင္ခဲ့ရေသာ အဖြဲ႕အစည္းႀကီးသည္ မပ်က္မစီး တည္ရွိေနရန္ အေရး ႀကီးေပသည္။ သို႔ရာတြင္ စာေပဗိမာန္ (ဘာသာျပန္စာေပအသင္း)၏ ဝင္ေငြမွာ သိသိသာသာႀကီး ေလ်ာ့နည္းလာခဲ့ေလရာ၊ အေျခအေနမွာ အစိုးရဌာနမ်ားက ယခင္ကကဲ့သို႔ ေထာက္ပံ့ျခင္းအားျဖင့္ မကူညီပါက ဤအသင္း၏ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ေရွ႕ဆက္ရန္ အထူးခက္ခဲလာသည္ကို ေတြ႕ရေလသည္။ ထိုေၾကာင့္ ေတာ္လွန္ေရး အစိုးရ၏ ဝါဒလမ္းစဥ္ႏွင့္ ကိုက္ညီေစရန္ လည္းေကာင္း၊ ဤကဲ့သို႔တိုင္းျပည္ ဘ႑ာျဖင့္ အရင္းႀကီးစြာ မတည္ထားရေသာ လုပ္ငန္းႀကီး တစ္ခုမေပ်ာက္ကြယ္ေစရန္ လည္းေကာင္း ေတာ္လွန္ေရး အစိုးရကပင္ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းသြားရန္ ဆုံးျဖတ္ၿပီးေနာက္ ၁၉၆၃ခုႏွစ္ ဩဂုတ္လ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဘာသာျပန္ စာေပအသင္း (စာေပဗိမာန္) ကို ဖ်က္သိမ္းကာ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံ စာေပဗိမာန္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ ဟူ၍ အဖြဲ႕သစ္ကို ျပန္ၾကားေရးဌာန လက္ေအာက္တြင္ ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းလိုက္ေလသည္။ အဖြဲ႕၏ တာဝန္မ်ားမွာလည္း ျပတ္သားလာခဲ့သည္။

စာေပဗိမာန္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႕၏ အဓိက တာဝန္ဝတၱရားမ်ားမွာ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံသား အားလုံးအတြက္ ပညာဗဟုသုတ တိုးပြားေစရန္၊ ႏိုင္ငံျခား စာေပမ်ားမွ ေကာင္းႏိုးရာရာတို႔ကို သုေတသန ျပဳ၍ စာေပအျဖစ္ ျပဳစုရန္၊ ျပဳစုၿပီး စာေပတို႔ကို ျမန္မာဘာသာသို႔လည္းေကာင္း၊ တိုင္းရင္းဘာသာ တစ္ခုခုသို႔လည္းေကာင္း ျပန္ဆို၍ စာအုပ္ စာတမ္းအျဖစ္ ပုံႏွိပ္ရန္၊ ထိုျပင္ အစိုးရ၏ မူဝါဒႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ အစိုးရအသိအမွတ္ျပဳ ေက်ာင္းသုံးစာအုပ္မ်ားကို ပုံႏွိပ္၍ ျပည္သူလူထုအတြက္ ေဈးအသက္သာဆုံးႏႈန္းထားျဖင့္ ေရာင္းခ်ျဖန႔္ခ်ိရန္တို႔ျဖစ္သည္။ ဦးစြာ၌ ျပန္ၾကားေရးဌာန ဒု-အတြင္းဝန္ ျပန္ၾကားေရးဌာနခြဲ ၫႊန္ၾကားေရးဝန္ႏွင့္ စာေပဗိမာန္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးတို႔ ပါဝင္ေသာ ယာယီထိန္းသိမ္းေရး ေကာ္မတီက စာေပဗိမာန္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ လုပ္ငန္းအရပ္ရပ္တို႔ကို လႊဲေျပာင္းထိန္းသိမ္း ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ေလသည္။ ၁၉၅၆ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၆ ရက္ေန႔မွအစျပဳ၍ စာေပဗိမာန္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့ရာ ထိုအဖြဲ႕တြင္ အဖြဲ႕ဝင္ ကိုးဦးပါဝင္၍ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာ ႏိုင္ငံေတာ္လွန္းေရး အစိုးရအဖြဲ႕ ျပန္ၾကားေရး ဌာနတာဝန္ခံက သဘာပတိအျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ၿပီးလွ်င္ စာေပဗိမာန္ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမႉးက အဖြဲ႕၏ အတြင္းေရးမႉးအျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ေလသည္။[၁]

https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%99%E1%80%BC%E1%80%94%E1%80%BA%E1%80%99%E1%80%AC%E1%80%94%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%84%E1%80%B6%E1%80%98%E1%80%AC%E1%80%9E%E1%80%AC%E1%80%95%E1%80%BC%E1%80%94%E1%80%BA%E1%80%85%E1%80%AC%E1%80%95%E1%80%B1%E1%80%A1%E1%80%9E%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B8
+2

Leave a Reply

Your email address will not be published.