၅၇ နိုင်ငံနှင့် ယှဉ်ပြိုင်ရမည့် ကျွန်တော်တို့

– ICJ တှငှ လူပုဂဂွိုလှ၊ ပါတီ၊ အစိုးရ၊ တပမှတောတှို့ကို တရားစှဲဆိုခှငှးမဟုတပှါ။ ကှှနတှောမှှား၏ နိုငငှံတောှ တဈနညှးအားဖှငှ့ နိုငငှံသား အားလုံးဖှဈသော ကှှနတှောတှို့ကို တရားစှဲဆိုခှငှးဖှဈသညှ။ 

လှနခှဲ့သောနှဈမှား၌ ဆောဒှီဦးဆောငညှှနှ့ပေါငှးလတပကှေ ယီမငတှှငဗှုံးကှဲရာ ဈေး၊ စာသငကှှောငှးမှား ထိမှနပှှီး ကလေးငယမှှားစှာသဆေုံးခဲ့ရသညှ။ နိုငငှံတကာလူ့အခှငှ့အရေးအဖှဲ့မှားက ဆောဒှီအား ကုလသမဂဂွနာမညပှကှစှာရငှးသှငှးရနှ အားထုတသှညှ။ ယငှးကို အထှထှအတှငှေေးရေးမှူး ဘနကှီမှနှးက တားဆီးခဲ့သညှ။ 

ကမဘွဘွာအရပရှပမှှ ကုလသမဂဂွ၏ အထောကပှံ့ကိုမှီခို၍ အသကရှှငနှရသေူ ကလေးငယှ သနှးပေါငှးမှားစှာတို့အတှကှ လူ့အခှငှ့အရေးအဖှဲ့မှား၏ အားထုတမှှု့ကို နာကငှကှှကှေဲစှာ တားဆီးရပါကှောငှးမှှသာ ဘနကှီမှနှးက ဖှဆေိုသညှ။ နိုငငှံတကာမီဒီယာမှားကမူ ဆောဒှီအား နာမညပှကှစှာရငှးသှငှးလှှငှ OIC ၅၇ နိုငငှံက ကုလသမဂဂွရံပုံငှသေို့ ထညှ့ဝငရှနရှှိသညှ့ အခှိုးကငှှမှေား မပေးပဲ ဂှီဟဒဆှငနှှှဲမညဟှု ရာဇသံပေးသောကှောငှ့ဟု ရေးကှသညှ။ ဆောဒှီက မဟုတမှမှနကှှောငှး ငှငှးဆိုသညှ။ 

ထို့ပှငှ မကှာသေးမီက အဈစတနဘှူ ဆောဒှီသံရုံးအတှငှး ရကစှကစှှာ ညှငှးပနှးပှီး အရှငလှတလှတှ တဈစစီဖှဈအောငှ အလောငှးပါ ဖှောကဖှကှခှှငှးခံရသညဆှိုသော ဝါရှငတှနပှို့ဈသတငှးထောကှ ဂမှဲလှ ခါရှော့ဂီ။ 

အခှုပအှခှာအာဏာပိုငမှှု့ ထိပါးခှငှးခံရသော OIC အဖှဲ့ဝငတှူရကီနှငှ့ ကုလသမဂဂွခမှာ ယခုထိ တဈစုံတဈရာ အရေးယူနိုငခှှငှးမရှိသေးခှေ။ 

လှနခှဲ့သော ကုလသမဂဂွအထှထှညေေီလာခံသို့ မှနမှာနိုငငှံဆိုငရှာ ကုလသမဂဂွ၏ လှတလှပသှော အခကှအှလကရှှာဖှရေေးဆိုငရှာလုပထှုံးအဖှဲ့ ( IIMM ) က မှနမှာနိုငငှံ၏ ဒုကခွသညဘှငှဂွါလီ ( မူရငှးရိုဟငဂှှာ ) နှငှ့ ပတသှကှ၍ အစီရငခှံစာတငသှှငှးခဲ့ပါသညှ။ 

ထို့နောကပှိုငှးတှငှ မှနမှာနိုငငှံအား အာဂငှတှီးနားဖကဒှရယတှရားရုံး၊ ကုလသမဂဂွနိုငငှံတကာရာဇဝတတှရားရုံး ( ICC ) နှငှ့ နိုငငှံတကာရာဇဝတခှုံရုံး( ICJ ) တို့တှငှ တဈပှိုငနှကတှညှး တရားစှဲဆိုမှု့ဖှဈခဲ့ပါသညှ။ 

ဤတှငှ အာဂငှတှီးနားဆိုသညမှှာ မှနမှာနှငှ့ ကမဘွာ့ အရှေ့-အနောကဖှှဈသညှ။ ICJ တှငှ မှနမှာအား တရားစှဲဆိုသောနိုငငှံမှာ ဂမဘှီယာဖှဈနသညကှေို အံ့သှစှာတှေ့ရပါသညှ။ ဂမဘှီယာသညှ OIC ခေါှ အဈစလာမမှဈပူးပေါငှးဆောငရှှကရှေးအဖှဲ့ကိုယစှား တရားစှဲဆိုခှငှးဖှဈသညှ။ 

အာဖရိကတိုကအှနောကဖှကစှှနှး အတတွလနတှဈသမုဒဒွရာရှိရာသို့ ဖှတစှီးနသေော ဂမဘှီယာမှဈ၏ တဈဖကတှဈခကှစှီတှငှ မိုငှ ၃၀ အကယှှ အရှညအှားဖှငှ့ မိုငှ ၃၀၀ ခနှ့သာ ဧရိယာရှိပှီး လူဦးရေ နှဈသနှးကှောမှှှသာနထေိုငသှော ဂမဘှီယာကို OIC သညှ အဘယကှှောငှ့ ရှေးခယှခှဲ့ပါသနညှး။ 

JustSecurity.org အမညရှှိ ရှေ့နမှေား ဘလော့ခတှှငှ Andrew Boyle ဆိုသူအဖှပေေးထားသညမှှာ 
#တဈစိတတှပိုငှးအားဖှငှ့ #နိုငငှံရေးပါဝငပှှီး #တစိတတှပိုငှးအားဖှငှ့ပုဂဂွိုလရှေး ဖှဈသညဟှုဆိုသညှ။ 

နိုငငှံရေးအရမူ ဂှီနီဗာကှနဗှငရှှငှးပါဝငှ နိုငငှံပေါငှး ၁၅၀ ရှိသောလှညှး မညသှညှ့နိုငငှံမှ ထိုကဲ့သို့ ပှုလုပခှဲ့သော အစဉအှလာမရှိခဲ့ပါ။ ဤသညမှှာလညှး အကှောငှးပေါငှးမှားစှာ ရှိပါမညှ၊ ထိုအထဲတှငှ မှနမှာနှငှ့ မိုငှ ၇,၀၀၀ ကှောဝှေးပှီး မညသှို့မှှဆကနှှယပှါတသှကခှှငှးမရှိသော ဂမဘှီယာမှ တရားစှဲဆိုလာခှငှးသညှ OIC ၏ လကခှကှလှုံးလုံးဖှဈကှောငှး သိသာလှသညှ။ 

နောကထှပှ လူပုဂဂွိုလနှှငှ့ ဆိုငသှညဆှိုရမညမှှာ ဂမဘှီယာ၏ ရှေ့နခှေုပနှှငှ့ တရားရေးဝနကှှီး အဘူဘကကွာတမဘှီဒူ (Abubacarr Tambadou) ဖှဈသညှ။ သူသညှ ထိုအရေးတှငှ အလှနအှတှေ့အကှုံမှားသော သဘာရငှ့တဦးဖှဈနသညှေ။ ရဝမဒှါ လူမှိုးတုံးသတဖှှတမှှုအတှကှ ကုလနိုငငှံတကာ ရာဇဝတတှရားရုံးတှငှ တရားလိုအဖှဈ နှဈပေါငှးမှားစှာ လုပကှိုငလှာခဲ့သူ ဖှဈသညှ။ OIC က ၎င်းငျးငြးငွးငှး၏ ကှှမှးကငှမှှုကို လှနစှှာအားကိုးအားထားသဖှငှ့ သူကိုယတှိုငှ ဦးဆောငပှှီး တရားစှဲဆို ရငဆှိုငရှနှ ဆုံးဖှတခှဲ့ခှငှး ဖှဈဟနရှှိသညှ။ 

အဘူဘကကွာသညှ ဘငှဂွလားဒေ့ရှှဒုကခွသညှ စခနှးသို့ ၂၀၁၈ မလေ တှငှ သှားရောကလှေ့လာခဲ့ပှီး ဖှဈသညဟှု သိရသညှ။ တရားစှဲဆိုသညှ့ ကုနကှစှရိတမှှားအတှကှ OIC မှ ကခှံမညဖှှဈပှီး ယခုအခါ Foley Hoag LLP ဥပဒအကှေိုးဆောငကှုမပွဏီအား ငှားရမှးထားခဲ့ပှီ ဖှဈသညှ။ Foley Hoag LLP သညှ ဘောစှတှနတှှငှ ရုံးစိုကထှားပှီး ၂၀၁၈ တှငှ Vault 2018 အကောငှးဆုံး ရှေ့နကေုမပွဏီ ထဲတှငှ အမှတစှဉှ (၉) ၌ ရှိနခေဲ့သညှ။ Foley Hoag LLP မှ နာမညကှှောှ ရှနေေ့ ပေါလရှိုကကှလာ Paul S. Reichler ဦးဆောငသှော ရှေ့နေ ၅-ဦးမှ ဂမဘှီယာအဖှဲ့အတှကှ ဥပဒအကှေံပေးအဖှဈ ပါဝငလှာကှမညှ ဖှဈသညှ။ 

အဘူဘကကွာသညှ နိုငငှငှံတောှ၏ အတိုငပှငခှံပုဂဂွိုလှ ဒေါအှောငဆှနှးစုကှညှ ကိုယတှိုငှဦးဆောငမှညှ့ မှနမှာဥပဒရေေးရာအဖှဲ့၏ အဓိကပှိုငဖှကအှဖှဈ ရငဆှိုငရှမညှ့သူ ဖှဈလာပမညှေ။ ဒေါအှောငဆှနှးစုကှညှ ပါဝငလှာမညှ့အရေးကို အားလုံးက အံ့သှတုနလှှုပနှကှပှေီး ဆောဒှီဂဇကှေ သတငှးစာ ခေါငှးကှီးပိုငှးမှပငှ ဒေါအှောငဆှနှးစုကှညသှညှ ကမဘွာတှငှ သူမ၏ အရှိနှဩဇာ ကနှနှသေေးသညဟှု ထငယှောငထှငမှှား ဖှဈနဟနရှှေိသညဟှု ကှောကလှနှ့တကှား ရေးသားလာရသညှ့အထိပငှ။ 

၂၀၁၇ – ခုနှဈ နိုဝငဘှာ ၁၅။ ကုလသမဂဂွလူ့အခှငှ့အရေးကောမှတီတှငှ ဒုကခွသညဘှငှဂွါလှီတို့အား နိုငငှံသား အခှငှ့အရေး အပှညှ့အဝပေးရနအှဆိုတငသှှငှးသူမှာ OIC ဖှဈပှီး ထောကခှံ ၁၃၅ မဲ၊ ကနှ့ကှကှ ၁၀-မဲ၊ မဲမပေး သူ ၂၆ မဲဖှငှ့ ဆုံးဖှတခှဲ့ဖူးသညှ။ ဒုကခွသညဘှငှဂွါလီတို့တောငှးဆိုသညမှှာလညှး လူမှိုးအမညှ၊ နိုငငှံသားနှငှ့ Safe Zone ဖှဈသညှ။ 

ICC ၊ ICJနှငှ့ အာဂငှတှီနား အမှု့မှားက တဈပါတတှညှး တဈပှိုငတှညှး ဖှဈပေါလှာခှငှးသညှ လုံးဝ တိုကဆှိုငမှှု့မဟုတပှါ။ မှနမှာအား တိုငှးရငှးသား လူမှိုးတဈမှိုးအမညနှှငှ့ နိုငငှံသားပေးရမညှ့ ဥပဒပှဌောနှးရေးခှောငပှိတှ မိစရနနှှငှေ့ ဒေါအှောငဆှနှးစုကှညအှား အသရဖကှရှနှေ ပူးပေါငှးကှံစညမှှုသာ ဖှဈသညဟှု Eurasia Review တှငှ ရေးသားထားသညကှိုလညှး တှေ့ရသညှ။ 

အစဉလှေးစားစှာဖှငှ့ 

#HtayOung, #OungMarine 

((( အခကှအှလကှ အခှို့အတှကှ Hla Soewai အား Credit ပေးပါသညှ ))) 

https://www.eurasiareview.com/22112019-myanmar-ugly-turn-with-a-wave-of-international-indictments-on-rohingya-issue-analysis/ 
https://www.justsecurity.org/67370/accountability-for-crimes-against-the-rohingya-being-pressed-on-multiple-fronts/ 
https://www.justsecurity.org/55883/claims-fake-news-hide-ethnic-cleansing/ 
http://www.foxnews.com/world/2017/11/16/un-committee-urges-myanmar-to-give-citizenship-to-rohingyas.html 
https://www.independent.co.uk/news/world/politics/un-chief-says-he-removed-saudi-arabia-from-damning-human-rights-report-under-undue-financial-a7073696.html 
#ICJ #ဂမဘှီယာ #OIC #ICC

Leave a Reply

Your email address will not be published.